TRANG CHỦ Xem thống kê theo
lĩnh vực
Xem thống kê theo
khu vực
Xem thống kê theo
Quận, Huyện Đoàn và tương đương
Xem thống kê theo
cơ sở Đoàn
Xem thống kê theo
cơ sở khác
Xem thống kê theo
đối tượng
Bảng xếp hạng Tìm kiếm


Thống kê theo khu vực

6

KHU VỰC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

41

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(CƠ SỞ)

77

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(CƠ SỞ)

233

KHU VỰC KHÁC

1302

KHU VỰC CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG(TƯƠNG DƯƠNG)

1719

KHU VỰC ĐH-CĐ-TC CHUYÊN NGHIỆP(TƯƠNG ĐƯƠNG)

3350

KHU VỰC QUẬN HUYỆN ĐOÀN

TẤT CẢ