1
Bạn cần hỗ trợ?
ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG MỚI THUỘC LĨNH VỰC: Giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Đã có 35 ý tưởng đăng ký thuộc lĩnh vực này